Positioner.

Jag har inte uppdaterat min blogg särskilt mycket på en mycket lång tid. Jag tänker mig att det finns ett bra tillfälle att kanske formulera varför detta har hänt, men jag känner inte att det är dags för det riktigt än. Det handlar om tid, det handlar om framtiden, det handlar om förändringar. Med detta vill jag dela en film som jag har gjort nu den senaste veckan under min kurs. 
 
 
Jag postar beskrivningen här också. 
 

https://ind.ie/ethical-design/downloads/ethical-design.pdf

Respect

3. Delightful

2. Functional, convenient & reliable

1. Decentralised, private, open, interoperable, accessible, secure & sustainable

Human Rights

Technology that respects human rights is decentralised, peer-to- peer, zero-knowledge, end-to-end encrypted, free and open source, interoperable, accessible, and sustainable.

It respects and protects your civil liberties, reduces inequality, and benefits democracy.

Human Effort

Technology that respects human effort is functional, convenient, and reliable.

It is thoughtful and accommodating; not arrogant or demanding. It understands that you might be distracted or differently-abled. It respects the limited time you have on this planet.

Human Experience

Technology that respects human experience is beautiful, magical, and delightful.

It just works. It’s intuitive. It’s invisible. It recedes into background of your life. It gives you joy. It empowers you with superpowers. It puts a smile on your face and makes your life better.

Det är utifrån detta manifest som vi utgår ifrån.

Vår gestaltning och dess process grundar sig i ett starkt samt aktivt motsättande och ifrågasättande av etisk design och manifestet där detta definieras. Vi har valt att ifrågasätta etik, i form av en slags provokativ moodboard som på flera plan belyser problematiken som uppstår när etiken inte längre befinner sig som en konstant samt utvecklande och förändringssträvande diskussion. Inget av material ägs av någon i gruppen, vi har inte heller hänvisat till vart detta material har hämtats ifrån, eftersom vi vill understryka distanseringen från etiska arbetssätt och metoder. Materialet som vi alla enskilt har fått hämta hem och bidra med har sedan agerat som underlag i en diskussion där vi värdesätter de kriterier som finns beskrivet i manifestet om etisk design, där det bland annat diskuteras mänskliga rättigheter och mänskligt varande, i relation till de befintliga etiska och moraliska strukturer som inkluderas i gruppen samt individens sätt att tänka och agera på.

Vi har alltså gått ifrån etisk design som ett fenomen som endast förekommer i teknologins värld, och vidare inkluderat etisk design som ett helhets fenomen, där vi människor också representerar teknologi och resurser, där systemet som innefattas i utformandet av något, vare sig om det är ett system eller en process, eller produkt, inte längre är fristående för den mänskliga upplevelsen.

Under denna vecka var uppgiften att ta reda på ett manifest och sedan skapa en gestaltning som utmanar och leker med det valda manifestet. Utifrån denna gestaltning skulle vi sedan beskriva hur skillnaden kom till, alltså skillnaden mellan manifestet och gestaltningen. Jag har redan skrivit en beskrivning av gestaltningen, och den är förankrad i min projektgrupp som helhet. Vidare kommer jag redogöra för min process under denna vecka samt diskutera det slutgiltiga resultatet på gestaltningens frigörelse från referensen, alltså manifestet.

 Vi utgick som sagt från ”Ethical Design” som ett manifest, där design och alla processer därtill inkluderas i ett etiskt ställningstagande inom hållbar utveckling. Det framgick tydligt i diskussionerna som förekom under veckan att etist design egentligen är något som för människan är ouppnåeligt, eftersom vi (ett medvetet inkluderande av alla människor som befinner sig i rörelse) vilar mot ett utdaterat värderande och ställningstagande till jordens resurser som en helhet. Med detta menar jag att människan rör sig i banor om ett systematiskt utnyttjande av resurser. Jag valde alltså att inte på något sätt frigöra mig själv ifrån manifestet, utan snarare ”smutsa ner” mitt skapande och min gestaltning genom att ta på mig och ansvara för det oetiska framtagandet av gestaltningen. Jag har klippt ihop material som jag inte har någon äganderätt av, och placerat det utanför den tänkta kontexten, genom att belysa olika samhällsproblem, i form av ett kollage. Materialet samarbetar i sin tur med sig självt, för att få fram budskapet om moral och etik i världen, och med betraktaren som bidrar med sina egna sinnesförnimmelser och associationer som bilderna frambringar. 

 

Upp